Wednesday, June 24, 2015

Friday, June 19, 2015

Wednesday, June 17, 2015

Jadual Imam Terawih Masjid Nabawi 1436


Solat Tarawih:


5 Salam Pertama
5 Salam Kedua
1
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
2
Sheikh Husain ali Sheikh
Sheikh Muhammad Ayyub
3
Sheikh Ahmad Talib Hamed
Sheikh Solah al-Budair
4
Sheikh Khalid al-Mohanna
Sheikh Abdullah al-Buayjan
5
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
6
Sheikh Husain ali Sheikh
Sheikh Muhammad Ayyub
7
Sheikh Ahmad Talib Hamed
Sheikh Solah al-Budair
8
Sheikh Khalid al-Mohanna
Sheikh Abdullah al-Buayjan
9
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
10
Sheikh Husain ali Sheikh
Sheikh Muhammad Ayyub
11
Sheikh Ahmad Talib Hamed
Sheikh Solah al-Budair
12
Sheikh Khalid al-Mohanna
Sheikh Abdullah al-Buayjan
13
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
14
Sheikh Husain ali Sheikh
Sheikh Muhammad Ayyub
15
Sheikh Ahmad Talib Hamed
Sheikh Solah al-Budair
16
Sheikh Khalid al-Mohanna
Sheikh Abdullah al-Buayjan
17
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
18
Sheikh Husain ali Sheikh
Sheikh Muhammad Ayyub
19
Sheikh Ahmad Talib Hamed
Sheikh Solah al-Budair
20
Sheikh Khalid al-Mohanna
Sheikh Abdullah al-Buayjan
21
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
22
Sheikh Husain ali Sheikh
Sheikh Muhammad Ayyub
23
Sheikh Ahmad Talib Hamed
Sheikh Solah al-Budair
24
Sheikh Khalid al-Mohanna
Sheikh Abdullah al-Buayjan
25
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
26
Sheikh Husain ali Sheikh
Sheikh Muhammad Ayyub
27
Sheikh Ahmad Talib Hamed
Sheikh Solah al-Budair
28
Sheikh Khalid al-Mohanna
Sheikh Abdullah al-Buayjan
29
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
30
Sheikh Husain ali Sheikh
Sheikh Muhammad Ayyub

Solat Tahajjud bermula 21-30 Ramadan:

21
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
22
Sheikh Abdullah al-Buayjan
Sheikh Muhammad Ayyub
23
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
24
Sheikh Abdullah al-Buayjan
Sheikh Muhammad Ayyub
25
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
26
Sheikh Abdullah al-Buayjan
Sheikh Muhammad Ayyub
27
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
28
Sheikh Abdullah al-Buayjan
Sheikh Muhammad Ayyub
29
Sheikh Ali al-Huzaifi
Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim
Continue Reading →

Tuesday, June 16, 2015

Jadual Imam Terawih Masjidil Haram 1436


Solat Tarawih:


5 Salam Pertama
5 Salam Kedua
1
Sheikh Maher al-Mu’aiqili
Sheikh Abdul Rahman as-Sudais
2
Sheikh Su’ud as-Syurim
Sheikh Yasir ad-Dusuri
3
Sheikh Bandar Balilah
Sheikh Abdullah al-Juhani
4
Sheikh Abdullah al-Juhani
Sheikh Khalid al-Ghamidi
5
Sheikh Maher al-Mu’aiqili
Sheikh Abdul Rahman as-Sudais
6
Sheikh Su’ud as-Syurim
Sheikh Yasir ad-Dusuri
7
Sheikh Bandar Balilah
Sheikh Abdullah al-Juhani
8
Sheikh Abdullah al-Juhani
Sheikh Khalid al-Ghamidi
9
Sheikh Maher al-Mu’aiqili
Sheikh Abdul Rahman as-Sudais
10
Sheikh Su’ud as-Syurim
Sheikh Yasir ad-Dusuri
11
Sheikh Bandar Balilah
Sheikh Abdullah al-Juhani
12
Sheikh Abdullah al-Juhani
Sheikh Khalid al-Ghamidi
13
Sheikh Maher al-Mu’aiqili
Sheikh Abdul Rahman as-Sudais
14
Sheikh Su’ud as-Syurim
Sheikh Yasir ad-Dusuri
15
Sheikh Bandar Balilah
Sheikh Abdullah al-Juhani
16
Sheikh Abdullah al-Juhani
Sheikh Khalid al-Ghamidi
17
Sheikh Maher al-Mu’aiqili
Sheikh Abdul Rahman as-Sudais
18
Sheikh Su’ud as-Syurim
Sheikh Yasir ad-Dusuri
19
Sheikh Bandar Balilah
Sheikh Abdullah al-Juhani
20
Sheikh Abdullah al-Juhani
Sheikh Khalid al-Ghamidi
21
Sheikh Abdullah al-Juhani
Sheikh Yasir ad-Dusuri
22
Sheikh Bandar Balilah
Sheikh Maher al-Mu’aiqili
23
Sheikh Abdullah al-Juhani
Sheikh Yasir ad-Dusuri
24
Sheikh Bandar Balilah
Sheikh Maher al-Mu’aiqili
25
Sheikh Abdullah al-Juhani
Sheikh Yasir ad-Dusuri
26
Sheikh Bandar Balilah
Sheikh Maher al-Mu’aiqili
27
Sheikh Abdullah al-Juhani
Sheikh Yasir ad-Dusuri
28
Sheikh Bandar Balilah
Sheikh Maher al-Mu’aiqili
29
Sheikh Abdullah al-Juhani
Sheikh Yasir ad-Dusuri
30
Sheikh Bandar Balilah
Sheikh Maher al-Mu’aiqili

Solat Tahajjud bermula 21-30 Ramadan:

21
Sheikh Su’ud as-Syurim
Sheikh Abdul Rahman as-Sudais
22
Sheikh Yasir ad-Dusuri
Sheikh Khalid al-Ghamidi
23
Sheikh Su’ud as-Syurim
Sheikh Abdul Rahman as-Sudais
24
Sheikh Yasir ad-Dusuri
Sheikh Khalid al-Ghamidi
25
Sheikh Su’ud as-Syurim
Sheikh Abdul Rahman as-Sudais
26
Sheikh Yasir ad-Dusuri
Sheikh Khalid al-Ghamidi
27
Sheikh Su’ud as-Syurim
Sheikh Abdul Rahman as-Sudais
28
Sheikh Yasir ad-Dusuri
Sheikh Khalid al-Ghamidi
29
Sheikh Su’ud as-Syurim
Sheikh Abdul Rahman as-Sudais
30
Sheikh Yasir ad-Dusuri
Sheikh Khalid al-Ghamidi

Continue Reading →